Produkt dnia
Windows 10 Professional/PL/Nowy klucz/Szybka wysyłka/F-VAT 23%
Windows 10 Professional/PL/Nowy klucz/Szybka wysyłka/F-VAT 23%

158,00 zł

Cena regularna: 199,00 zł

szt.
Promocje
Office 2019 Home & Business/Szybka wysyłka/F-VAT 23%/Gwarancja/U
Office 2019 Home & Business/Szybka wysyłka/F-VAT 23%/Gwarancja/U

149,00 zł

Cena regularna: 249,00 zł

szt.
Windows 11 Professional/PL/Nowy produkt/Szybka wysyłka/F-VAT 23%
Windows 11 Professional/PL/Nowy produkt/Szybka wysyłka/F-VAT 23%

175,00 zł

Cena regularna: 282,00 zł

szt.
Windows 10 Professional/PL/Nowy klucz/Szybka wysyłka/F-VAT 23%
Windows 10 Professional/PL/Nowy klucz/Szybka wysyłka/F-VAT 23%

158,00 zł

Cena regularna: 199,00 zł

szt.
Office 2019 Professional Plus PL Nowy produkt fvat 23%
Office 2019 Professional Plus PL Nowy produkt fvat 23%

475,00 zł

Cena regularna: 659,00 zł

szt.
Regulamin

Regulamin Sklepu Internetowego :

 1. Postanowienia ogólne
 2. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady korzystania ze Sklepu Internetowego oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną i sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem Sklepu Internetowego monstersoft.pl przez Monsterkomp. Magdalena Witkowska z siedzibą ul. 58-350 Mieroszów ul.Kwiatowa 3/4.
 3. Kontakt z Usługodawcą odbywa się poprzez:
 4. Adres poczty elektronicznej sklep@monstersoft.pl,
 5. Telefonicznie pod numerem +48 666 016 886;
 6. formularz zgłoszeniowy dostępny pod adresem https://www.monstersoft.pl/kontakt
 7. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie dostępny w witrynie internetowej https://www.monstersoft.pl, w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.

 

 1. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Dni robocze– są to dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
 2. Klient– osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
 3. Kodeks Cywilny– ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
 4. Konto– przydzielona danemu Klientowi część Sklepu Internetowego za pomocą, którego Klient może dokonywać określonych działań w ramach Sklepu Internetowego;
 5. Regulamin– niniejszy dokument;
 6. Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na utworzeniu przez Klienta Konta, dokonana
  z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Sprzedawcę na stronie Sklepu internetowego;
 7. Sklep Internetowy (Sklep)  – strony internetowe, za pośrednictwem których Klient może
  w szczególności składać Zamówienia;
 8. Sprzedawca – Magdalena Witkowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Monsterkomp. Magdalena Witkowska w Lubinie wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacja o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, pod adresem ul. 58-350 Mieroszów ul.Kwiatowa 3/4 NIP: 692-219-67-99 REGON: 02240951;
 9. Towar– produkty prezentowane w Sklepie Internetowym, których opis jest dostępny przy każdym z prezentowanych produktów;
 10. Umowa sprzedaży– umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem;
 11. Usługi – usługi świadczone przez Sprzedawcę na rzecz Klientów drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 12. Ustawa o prawach konsumenta– ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, Nr 827);
 13. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną– ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 14. Zamówienie– oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

 

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

 1. Korzystanie ze Sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
  • Komputer z dostępem do Internetu,
  • Dostęp do poczty elektronicznej,
  • Przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 11 lub nowszej, Firefox w wersji 28.0 lub nowszej lub Chrome w wersji 32 lub nowszej,
  • Włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
 2. Niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
 3. Korzystania ze Sklepu internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
 4. Niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
 5. Korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Sprzedawcy,
 6. Korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie
  w zakresie własnego użytku osobistego,
 7. Korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
 8. Korzystanie ze Sklepu internetowego oznacza każdą czynność Klienta, która prowadzi do zapoznania się przez niego z treściami zawartymi w Sklepie.

 

 1. Usługi
 2. Sprzedawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu Internetowego korzystanie z bezpłatnych Usług polegających na:
  • Przeglądaniu informacji zamieszczonych w Sklepie Internetowym,
  • Prowadzeniu Konta w Sklepie Internetowym,
  • Udostępnianiu interaktywnego formularza umożliwiającego Klientom złożenie Zamówienia
   w Sklepie,
  • Udostępnianiu interaktywnego formularza umożliwiającego Klientom kontakt ze Sprzedawcą,
  • Zamieszczaniu wypowiedzi o Towarach w Sklepie.
 3. Wskazane w pkt. 1 Usługi świadczone są przez Sprzedawcę 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
 4. Umowa:
  • O świadczenie usługi polegającej na przeglądaniu informacji zamieszczonych w Sklepie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamknięcia przez Klienta strony internetowej Sklepu,
  • O świadczenie usługi polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Klienta żądania usunięcia Konta lub skorzystania z przycisku „Usuń Konto”,
  • O świadczenie usługi polegającej na udostępnianiu interaktywnego formularza umożliwiającego Klientom złożenie Zamówienia w Sklepie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia,
  • O świadczenie usługi polegającej na udostępnianiu interaktywnego formularza umożliwiającego Klientom kontakt ze Sprzedawcą jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą udzielenia odpowiedzi przez Sprzedawcę.
   1. Usługa prowadzenia Konta w Sklepie Internetowym dostępna jest po dokonaniu Rejestracji. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.
   2. Warunkiem Rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych, jako obowiązkowe.
   3. W przypadku naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu, Sprzedawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem stosownego terminu może rozwiązać umowę o świadczenie Usług z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia.
 1. Sklep ma prawo do organizowania okazjonalnych konkursów i promocji, których warunki każdorazowo zostaną podane na stronach internetowych Sklepu.
 2. Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile Regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

 

 1. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży
 2. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 3. Warunkiem złożenia Zamówienia jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.
 4. Za pośrednictwem formularza Zamówienia, Zamówienia mogą być składane przez 24 godziny, 7 dni
  w tygodniu.
 5. Złożenie Zamówienia może nastąpić poprzez:
  1. Wypełnienie elektronicznego formularza Zamówienia, obejmującego dane Klienta potrzebne do realizacji Zamówienia, a w szczególności: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz adres e-mail,
  2. Wykorzystanie danych osobowych Klienta uzyskanych w wyniku uprzedniej rejestracji w Sklepie (zakup za pomocą Konta Klienta).
  3. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego i udostępnionego w nim formularza Zamówienia należy, dokonać wyboru towarów, podejmując kolejne czynności techniczne
   w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
  4. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
  5. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie w sposób jasny i widoczny podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
   1. opisu przedmiotu Zamówienia,
   2. jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług wraz z podatkami, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów, (jeśli występują),
   3. sposobu kontaktu ze Sprzedawcą,
   4. wybranej metody i terminu płatności,
   5. wybranego sposobu dostawy,
   6. czasu dostawy,
   7. danych kontaktowych Klienta
   8. danych do faktury
   9. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, oraz potwierdzenie zapoznania się z „Pouczeniem o odstąpieniu od umowy”, podanie danych osobowych oznaczonych, jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.
   10. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy, oferty zawarcia umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem Zamówienia.
   11. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail potwierdzającą wpłynięcia Zamówienia (wraz z indywidualnym nr Zamówienia), zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
   12. Następnie Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie złożenia przez Klienta Zamówienia, które stanowi oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w pkt. 11 powyżej.
   13. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów, następuje poprzez przesłanie ich Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia oraz faktury VAT.
   14. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
   15. Dostawa
  6. Dostawa Towarów jest ograniczona do terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i państw UE i odbywa się na adres e-mail wskazany przez Klienta w trakcie składania zamówienia
  7. Forma dostawy zamówionych Towarów odbywa się drogą elektroniczną, poprzez przesłanie na adres e-mail Klienta.
  8. Dostawa jest realizowana niezwłocznie, nie później niż w terminie 24h od zawarcia umowy.
  9. Sprzedawca odpowiada za wady rzeczy zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, w szczególności
   556 oraz 5561 -5565Kodeksu Cywilnego.

VII. Ceny i metody płatności

 1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki.
 2. Zamawiając dany towar, możecie Państwo zapłacić za zamówiony towar gotówką przy odbiorze lub wybrać inną formę płatności:
  • Przelew Bankowyna rachunek bankowy Sprzedawcy (PKO: 04 1050 1227 1000 0090 7445 1080)
  • Płatność w systemie Online - (Paypal)

 

VIII. 

Prawo odstąpienia od umowy
 
1. Na podstawie ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014r. Klient ma prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny.
2. Prawo odstąpienia od umowy jest skuteczne, jeżeli Klient wyśle w terminie 14 dni od daty doręczenia towaru, oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy złożenie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (stanowiący załącznik nr 1 do regulaminu) bądź drogą mailową na adres:  
sklep@monstersoft.pl
3. Klient zwraca towar do Sklepu w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy na swój koszt.
4. W ciągu 3 dni roboczych od otrzymania przesyłki Sklep sprawdzi stan przekazanego produktu.
5. Sklep zwraca środki przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient. W przypadku płatności kartą płatniczą zwrot środków jest wykonywany na kartę.
6. W przypadku, gdy Klient wybrał sposób dostawy przedmiotu inny niż najtańszy oferowany przez Sklep, Sklep nie zwróci Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Sklep zwróci jedynie koszt najtańszej dostawy danego przedmiotu do Klienta.
7. Klient pokrywa wszystkie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy (np. koszty opakowania, zabezpieczenia, nadania).
8. Prawo odstąpienia nie przysługuje Klientowi w poniższych przypadkach umów:

 • dostarczanie treści cyfrowych (np. oprogramowania w wersji ESD), które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sklep o utracie prawa odstąpienia od umowy;
 • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (np. ulotki, wizytówki, fotoplakaty, naklejki);
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • o świadczeniu usług, jeżeli Sklep wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sklep utraci prawo odstąpienia od umowy;
 • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sklep nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 • w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
 • w której Klient wyraźnie żądał, aby Sklep do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji (jeżeli Sklep świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Klient  żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Klientowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy);
 • dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 • zawartej w drodze aukcji publicznej;
 • świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi.
 1. Prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny nie przysługuje Przedsiębiorcy."
 2. Sprzedawca ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od zawarcia umowy bez podawania przyczyny."
 3. Reklamacje dotyczące Towarów
 4. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta, w tym również Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w art. 556 – 576 Kodeksu cywilnego.
 5. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres Monsterkomp. Magdalena Witkowska, 58-350 Mieroszów ul.Kwiatowa 3/4, sklep@monstersoft.pl
 6. Celem rozpatrzenia reklamacji Klient powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany Towar, jeżeli jest to możliwe dołączając do niego dowód zakupu. Towar należy dostarczyć lub przesłać na adres wskazany w pkt. 2 powyżej.
 7. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.
 8. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta. Sprzedawca zwraca Klientowi koszty przesyłki.
 9. Sprzedawca nie jest producentem Towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach, oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.
 10. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną
 11. Klient może zgłaszać Sprzedawcy reklamacje w związku z funkcjonowaniem Sklepu i korzystaniem z Usług. Reklamacje można zgłaszać pisemnie na adres:  Monsterkomp. 58-350 Mieroszów ul.Kwiatowa 3/4, na adres poczty elektronicznej: sklep@monstersoft.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego.
 12. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i opis zaistniałego problemu.
 13. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta.
 14. Gdy Przedmiotem sprzedaży jest licencja na program komputerowy/system operacyjny. Należy zapoznać się z postanowieniami licencyjnymi. Można je przeczytać w witrynie microsoft.com/useterms. Wymagana jest aktywacja przez telefon lub Internet. W przypadku jakiegokolwiek ujawnienia klucza produktu przez nabywcę osobom nieuprawnionym z licencji wyłączona jest odpowiedzialność zbywcy z tytułu nieuprawnionego użycia klucza produktu przez osoby nieuprawnione. W przypadku zagubienia lub kradzieży dołączonego klucza produktu firma Microsoft ani sprzedawca nie może go zamienić na inny ani zwrócić kosztów jego zakupu. Jednakże w uzasadnionych przypadkach, po rozważeniu wszystkich okoliczności, zbywca może wymienić klucz produktu w terminie 3 miesięcy od daty transakcji. Powyższe nie stanowi podstawy roszczeń o wymianę klucza produktu.
 15. Umowy o dostarczanie treści cyfrowych, w ramach, których nabywca otrzymuje w szczególności licencję wraz z kluczem aktywacyjnym, nie są objęte odpowiedzialnością Monsterkomp w zakresie, w jakim licencjodawca nie wywiązuje się z obowiązujących na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego warunków umowy licencyjnej wobec licencjobiorcy.
 16. Również w sytuacji, gdy licencjobiorca naruszy warunki licencji, Monsterkomp nie odpowiada za działania bądź zaniechania licencjodawcy.
 17. Pozasądowe sposoby rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszczeń
 18. Klient będący konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1. jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.
  2. jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem
   o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą.
  3. może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl

XIa. DANE OSOBOWE

 1. W przypadku Usług Sprzedaży administratorem danych jest Sprzedawca, z którym zostaje zawierana Umowa Sprzedaży, tj. Monsterkomp. Magdalana Witkowska. Przed dokonaniem zakupu Klient jest informowany, z kim zostaje zawierana Umowa Sprzedaży.
 2. W przypadku założenia Konta administratorem danych jest Monsterkomp. Magdalena Witkowska.
 3. Z inspektorem ochrony danych Monsterkomp Magdalena Witkowska można się skontaktować pod adresem: sklep@monstersoft.pl
 4. Sklep udostępniając Klientowi możliwość rejestracji i prowadzenia Konta przetwarza dane w celu świadczenia usługi, na podstawie akceptacji regulaminu, który stanowi swoistą umowę (art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
 5. Monsterkomp. Magdalena Witkowska przetwarzać będzie dane Klienta w celu realizacji Umowy Sprzedaży, w oparciu o zawieraną Umowę Sprzedaży, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
 6. Adres korespondencyjny Klienta może być wykorzystany na potrzeby marketingu bezpośredniego produktów lub usług właściwego administratora, prowadzonego w formie papierowej, co nie wymaga zgody (na podstawie tzw. prawnie uzasadnionego interesu, o czym mowa w art. 6 ust. 1 lit. e RODO).
 7. Po wyrażeniu odrębnej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO dane mogą być przetwarzane również w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną lub wykonywania telefonicznych połączeń w celu marketingu bezpośredniego, o ile Klient wyrazi odrębną, stosowną zgodę. W przypadku wyrażenia dodatkowej zgody, na jej podstawie (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) dane mogą być przetwarzane również w celu przesyłania informacji marketingowych dotyczących usług lub produktów innych podmiotów - w formie elektronicznej, telefonicznej lub papierowej, w zależności od wyrażonej zgody.
 8. W przypadku konieczności dostarczenia zamówienia dane osobowe mogą być udostępniane operatorom pocztowym lub przewoźnikom wyłącznie w celu dostarczenia zamówienia. Dane osobowe mogą być ujawnione poza tym upoważnionym pracownikom lub współpracownikom administratora, jak też podmiotom udzielającym wsparcia na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia przetwarzania danych. 
 9. Dane osobowe przetwarzane w celach związanych z korzystaniem z produktów/usług będą przetwarzane na czas umożliwienia nabycia produktu i jego dostarczenia lub przez okres rzeczywistego korzystania z danej usługi, po czym dane podlegające archiwizacji będą przechowywane przez okres właściwy dla przedawnienia roszczeń, tj. maksymalnie do 10 lat. Dane osobowe przetwarzane w celach marketingowych objętych oświadczeniem zgody będą przetwarzane do czasu odwołania zgody. Dane osobowe przetwarzane w celu marketingu produktów i usług w formie papierowej, czyli na podstawie tzw. prawnie uzasadnionego interesu (co nie wymaga zgody) będą przetwarzane do czasu wniesienia sprzeciwu na takie przetwarzanie.
 10. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, Klient ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak podanie oznaczonych danych osobowych jest niezbędne do zawarcia umowy o świadczenie usług/dostawę produktów, natomiast konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości z nich skorzystania.

XII. Regulamin Promocji : "Rabat -5%

REGULAMIN: "RABAT 5%ZNIŻKI "

 1. Promocja Rabat -5% dotyczy wszystkich produktów nie objętych innymi promocjami lub rabatami ze sklepu internetowego www.monstersoft.pl
 2. Ze strony internetowej www.monstersoft.pl  dodaj do koszyka co najmniej jeden produkt spełniający warunki zakupu , kwota do uzyskania rabatu : -5% - kwota zakupu co najmniej 250 zł brutto .Cena każdego produktu objętego promocją znajduje się pod emblematem i jest obniżona o 5% od ceny bazowej brutto tego produktu. Cena każdego produktu objętego promocją będzie widoczna przy tym produkcie.W celu otrzymania rabatu należy wpisać kod rabatowy RABAT w celu naliczenia kwoty rabatu.
 3. Promocja “ Rabat -5% ,nie łączy się z innymi promocjami.
 4. Promocja “ Rabat -70% na ofertę -70% zniżki ““obowiązuje od dnia 10.02.2020 r. do godziny 12:00 dnia 29.02.2020

REGULAMIN

 1. Organizatorem promocji pod nazwą” Rabat -5% („Organizator”).Jest firma Monsterkomp.
 2. Miejscem Promocji jest sklep internetowy działający pod www.monstersoft.pl (,,Sklep internetowy”).
 3. Promocja dotyczy wyłącznie produktów ze sklepu internetowego www.monstersoft.pl
 4. Promocja przeznaczona jest dla pełnoletnich osób fizycznych, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, będących konsumentami w rozumieniu art. 221 k.c., którzy w okresie obowiązywania Promocji dokonają w Sklepie internetowym zakupu co najmniej jednego produktu oznaczonego podlegającemu zniżce -5% w zgodzie z pkt 3 regulaminu, i zaakceptują niniejszy regulamin poprzez kliknięcie w odpowiednim polu w koszyku.
 5. Uczestnik Promocji spełniający warunki, o których mowa w pkt 4 powyżej jest uprawniony do zakupu produktów objętych Promocją, o których mowa w pkt 3 niniejszego regulaminu, z rabatem w wysokości 5% od bazowej ceny sprzedaży każdego z produktów. Cena każdego produktu objętego promocją będzie widoczna przy tym produkcie.Uczestnik Promocji może wielokrotnie brać udział w Promocji w okresie jej obowiązywania, pod warunkiem każdorazowego spełnienia warunków określonych w niniejszym regulaminie.
 1. Promocja nie łączy się rabatami udzielanymi w ramach programów lojalnościowych funkcjonujących u Organizatora, jak również nie łączy się z innymi promocjami cenowymi/ rabatowymi, obowiązującymi w Sklepie internetowym w czasie trwania Promocji.
 2. Uczestnik Promocji jest uprawniony do odstąpienia zgodnie z odrębnymi przepisami od umowy sprzedaży produktów zakupionych w ramach Promocji.
 3. Udział w Promocji jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu z zastrzeżeniem pkt 4 niniejszego regulaminu.
 4. Treść niniejszego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej pod adresem www.monstersoft.pl
 5. Postanowienia niniejszego regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają praw klientów z tytułu rękojmi.
 6. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz innych powszechnie obowiązujących aktów prawnych.
 7. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia.
 8. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 06 -02- 2020 roku.

 

 


XIII. Postanowienia końcowe

 1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisy ustawy o prawach konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 4. O wszelkich zmianach każdy Klient zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie głównej Sklepu zawierającej zestawienie zmian i termin ich wejścia w życie. Klienci posiadający Konto Klienta zostaną dodatkowo poinformowani o zmianach wraz z ich zestawieniem  na wskazany przez nich adres poczty elektronicznej. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia. W razie, gdy Klient posiadający Konto Klienta, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Brak akceptacji skutkuje rozwiązaniem umowy.
 5. "może złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/"

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

- Adresat: Monsterkomp Magdalena Witkowska ul. Krucza 43 59-300 Lubin, sklep@monstersoft.pl

- Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

- Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

- Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

- Adres konsumenta(-ów)

- Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

- Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

 

 XIV Warunki gwarancji:

 1. Produkty znajdujące się w ofercie sklepu internetowego monmstersoft.pl są objęte gwarancją producenta i mogą być serwisowane przez autoryzowane serwisy na warunkach określonych przez producenta. Każdorazowo szczegółowe warunki gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta, dostarczonej klientowi wraz z towarem.
 2. Podczas obierania przesyłki, w obecności kuriera, Klient powinien dokładnie sprawdzić zawartość paczki i stan sprzętu. Jeżeli stwierdzi uszkodzenia należy sporządzić protokół u kuriera i odesłać przesyłkę lub jej nie odbierać. Jeśli usterki nie zostały zauważone w chwili odbierania przesyłki, a sprzęt jest wadliwy, wówczas należy niezwłocznie poinformować o tym fakcie sprzedawcę.
 3. Warunkiem przyjęcia towaru na serwis jest dostarczenie wadliwego towaru wraz z kartą gwarancyjną, dowodem zakupu i dokładnym opisem usterki na adres serwisu: Monsterkomp Magdalena Wijtkowsla, ul. Kwiatowa 3/4, 59-350 Mieroszów, z dopiskiem „SERWIS”.
 4. W przypadku zestawów nieplombowanych podstawą przyjęcia towaru na serwis są nie naruszone stickery, umożliwiające bezsprzeczną identyfikację podzespołów w zestawie.
 5. Komputerowy sklep internetowy monstersoft.pl obowiązuje się do naprawy towaru zgłoszonego w ramach reklamacji w terminie 14 dni roboczych, od daty przyjęcia towaru do serwisu. W przypadku naprawy o szczególnym stopniu trudności (np. sprowadzenia podzespołów z zagranicy), termin naprawy ulega przedłużeniu do 21 dni roboczych.
 6. Utrata gwarancji następuje w przypadku stwierdzenia:
  • zerwania lub uszkodzenia plomb gwarancyjnych,
  • samowolnych napraw przeprowadzonych przez osoby nieuprawnione,
  • uszkodzenia lub zniszczenia numerów seryjnych,
  • uszkodzeń mechanicznych, chemicznych, termicznych lub celowego uszkodzenia towaru i wywołanych przez nie wady,
  • uszkodzeń powstałych przez niewłaściwe korzystanie lub niezgodne z instrukcją użytkowania, instalacji, przechowywania lub konserwacji towaru,
  • uszkodzeń powstałych w wyniku stosowania nieoryginalnych lub niezgodnych z zaleceniami producenta materiałów eksploatacyjnych,
  • zniszczonej lub nieczytelnej karty gwarancyjnej, lub dowodu zakupu
 7. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji lub uszkodzenia towaru z winy użytkownika, wszelkie koszty pokrywa Klient.
 8. Internetowy sklep komputerowy monstersoft.pl nie bierze odpowiedzialności za szkody i straty powstałe w wyniku niemożności korzystania ze sprzętu, pozostającego w naprawie, ani za dane znajdujące się na dyskach i innych nośnikach dostarczanych do serwisu.
 9. Po dokonaniu napraw serwisowych monstersoft.pl zobowiązuje się odesłać sprzęt do Klienta, na koszt sklepu.
 10. W pozostałym zakresie niniejsze warunki gwarancji normuje Kodeks Cywilny.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl